צווי הגנה בשל אלימות במשפחה

מטרתם של צווי הגנה היא לספק בטחון והגנה לצד הנפגע על ידי הטלת מגבלות על הצד הפוגע.

המגבלות כוללות הרחקה מהבית, איסור הטרדה, איסור נשיאת נשק וכיוצ"ב.

חשוב לדעת כי צו הגנה הינו הליך קיצוני אשר הענקתו פוגעת בהוראותיו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו והענקת צו הגנה על ידי בתי המשפט נעשית במצבים בהם בית המשפט סובר כי קיים חשש לחייו ולשלומו של בן משפחה בעקבות אירועי אלימות.

סוגי צווי הגנה ומטרתם:

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה
צו למניעת הטרדה מאיימת
צו להבטחת מדור שקט ושלו בתביעת מזונות