יפוי כח מתמשך

באפריל 2017 נכנס לתוקף תיקון משמעותי וחשוב (תיקון מס' 18), בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשע"ו 2016.

מדובר על שינוי בחוק שיצר כלי חדש שמטרתו היא לאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לערוך יפוי כח מתמשך ובמסגרתו לקבוע כיצד ענייניו ינוהלו ועל ידי מי, במקרה שאותו אדם לא יוכל לטפל בעצמו בענייניו (כתוצאה מתאונה או מחלה או מוגבלות כלשהי חלילה).

התיקון בחוק קובע שיפוי מתמשך יכול להנתן כאשר האדם כשיר משפטית וכאשר אותו אדם מבין מה המשמעות של מתן יפוי כח מתמשך, מה מטרותיו ומה תוצאותיו.

יפוי הכח המתמשך יכנס לתוקף כאשר אותו אדם יאבד את כשירותו המשפטית, כלומר אם ביום מן הימים הוא חלילה לא יוכל לקבל החלטות בענייניו, יפוי הכח יכנס לתוקף ומיופה הכח יהיה רשאי לפעול בשם ולטובת אותו אדם שמינה אותו.

הוספת התיקון לחוק מתבססת על מספר עקרונות שנועדו להציב את האדם וצרכיו במרכז, לשמור על העצמאות והחירות שלו, כמו גם על כיבוד רצונותיו, באופן שיאפשר לאדם לתכנן את חייו ואת עתידו ולשלוט בהם כראות עיניו.

מייפה הכח אשר מוגדר בלשון החוק "הממנה" רשאי להסמיך אדם ספציפי, שהוא אדם אמון עליו ושהוא בוטח בו וסומך עליו שיפעל לטובתו ברגע האמת. ניתן למנות אדם כמיופה כח גם אם הוא אינו קרוב משפחה. עם זאת, החוק אינו מאפשר מינוי של אדם אחד ליותר משלושה מיופיי כח, ככל שאין בינם לבין הממנה כל קשר אישי. החוק גם אוסר מינוי של אנשים שיש לממנה איתם קשר מיוחד/קשר תלותי דוגמת קשר טיפולי, תלות מקצועית, תלות כלכלית או כל עניין אישי אחר, למעט קרובי משפחה.

יפוי כח מתמשך נערך על גבי טופס יעודי והוא נחתם על ידי הממנה בפני עורך דין אשר עבר הכשרה ייחודית מטעם משרד המשפטים ולשכת עורכי הדין – הכשרה שמסמיכה אותו לטפל בעניין, ובתנאי שאין לו כל עניין אישי ביפוי הכח.

עו"ד קרן זילברמן עברה את ההכשרה הייחודית הנדרשת מטעם משרד המשפטים ולשכת עורכי הדין והיא מוסמכת לערוך יפוי כח מתמשך.

הממנה רשאי לקבוע ביפוי הכח הנחיות מקדימות בנושאים שונים, למשל – בעניין מגורים עתידיים בנסיבות מסוימות או טיפול בעניינים רכושיים. בנוסף, הממנה רשאי למנות מיופה כח אחד או מספר מיופי כח ו\או מיופה כח חליפי למקרה שבו נבצר ממיופה הכח הראשון לפעול בשמו.

ככל שהממנה מבקש למנות מספר מיופי כח, רצוי לקבוע את היקף האחריות והסמכויות של כל אחד מהם וכן לקבוע מי יכריע במצב של מחלוקת ביניהם.

עורך הדין שבפניו יפוי הכח נערך ונחתם, נדרש להסביר לאדם שערך אותו את כל המשמעויות המשפטיות והחלופות הקיימות ליפוי הכח המתמשך, כשלאחר מכן מאשר האדם בחתימתו על המסמך שהוא מבין את המשמעות של מתן יפוי הכח, שהדבר נעשה בהסכמה חופשית שלו, מבלי שהופעל עליו לחץ או שהיה נתון להשפעה בלתי הוגנת.

לאחר עריכתו, יש להפקיד את יפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי כתנאי לכניסתו לתוקף.

במידה ויפוי הכח המתמשך עוסק בעניינים רפואיים בלבד, הוא ייעשה באמצעות טופס מיוחד. להבדיל מההליך הכללי, הליך זה יכול להיערך הן בפני עורך דין והן בפני רופא מורשה, אח מוסמך, פסיכולוג או עובד סוציאלי. ביפוי כח כזה, מיופה הכח נדרש לחתום בנוכחות אחד מבעלי המקצוע הללו ולאשר שהוא מבין את המשמעות המשפטית ואת האחריות המוטלת עליו. איש המקצוע שבנוכחותו נחתם יפוי הכח נדרש לחתום שהתרשם כי הממנה מבין את משמעות הדברים ושהוא מסמיך את מיופה הכוח מתוך רצון והסכמה חופשית. יש מספר פעולות המחייבות התייחסות מפורשת אשר בלעדיה אין למיופה הכח את הסמכות לבצען, בהן מתן הסכמה לעריכת בדיקה פסיכיאטרית, טיפול פסיכיאטרי, אשפוז או שחרור מבית חולים פסיכיאטרי.

גם את יפוי הכח הרפואי יש להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי, אחרת הוא יהיה תקף לשנה אחת בלבד.

הפקדת יפוי הכח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי יכולה להעשות באמצעות עורך הדין שמבצע הפקדה מקוונת במערכת המחשוב של משרד המשפטים ושולח לאחר מכן את ההעתק המקורי למשרד האפוטרופוס הכללי של המחוז הרלוונטי. עורך הדין נדרש לשלוח את ההעתק המקורי בדואר רשום, תוך 14 יום ממועד עריכתו של ייפוי הכח המתמשך. ניתן להפקיד את יפוי הכח גם באופן עצמאי במסירה אישית במשרד האפוטרופוס הכללי של המחוז הרלוונטי, תוך הצגת תעודה מזהה.

ניתן לצרף ליפוי הכח המתמשך כל מסמך שהאדם הממנה מעוניין לצרף וחושב שהוא רלוונטי (למשל – רשימה מפורטת של נכסים או חוות דעת רופא מומחה כראיה לכשירות האדם הממנה). בכל מקרה, חשוב להקפיד על הפקדת עותקים מקוריים גם אצל עורך הדין שבפניו נערך יפוי הכח המתמשך והוא חתום עליו וגם אצל האדם הממנה. לאחר מסירת העותק המקורי במשרדי האפוטרופוס הכללי, תישלח הודעה לאדם הממנה ולעורך הדין שטיפל בעניין על אישור בקשת ההפקדה או דחייתה.

לפני שהתווסף לחוק יפוי הכח המתמשך, המנגנון היחיד שהסדיר מצבים מהסוג הזה היה מינוי אפוטרופוס לגוף או לרכוש (או לשניהם) באופן שבו לגבי אדם שאינו כשיר משפטית – ניתן היה לפנות לבית המשפט ולבקש להתמנות כאפוטרופוס לענייניו של אותו אדם בהתאם למצבו.

כשם שאפוטרופוס לגוף או לרכוש (או לשניהם) רשאי לפעול בשם ולטובת אדם שמינו לו אפוטרופוס, כך גם מיופה הכח המתמשך רשאי לפעול בשם מי שמינה אותו ולטובתו.

ההבדל העקרוני והמהותי הוא שבעוד שמינוי אפוטרופוס נעשה לאחר שאדם כבר אינו כשיר באופן כזה או אחר, הרי שמינוי מיופה כח מתמשך נעשה כאשר האדם כשיר, מודע, מבין, יודע ומסוגל לקבל כל החלטה בכל ענייניו והוא למעשה בוחר באופן מודע מי יכנס בנעליו, היה ויהיה בכך צורך ביום מן הימים.

הבדל מהותי נוסף הוא שיפוי כח מתמשך יכול להסדיר את כל העניינים או חלק מהם – את העניינים הרפואיים-בריאותיים-טיפוליים, את ענייני הרכוש והכספים ואת העניינים האישיים.

כניסתו של יפוי הכח המתמשך לתוקף רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש.

יפוי כח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

עניינים אישיים עשויים לכלול גם עניינים רפואיים, אבל ניתן לערוך בנפרד יפוי כח מתמשך רפואי שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד כפי שהוסבר.

יפוי כח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

האדם שעורך את יפוי הכח יכול לקבוע באופן כללי שמיופה הכח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת הנחיות מקדימות כאמור.

הממנה יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו, הוא יכול לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו, וכי המעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד, הוא יכול לקבוע שבמסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים מיופה הכח ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסויימות או להנחות אותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

על מיופה הכח לפעול על פי הנחיות האדם שערך את יפוי הכח, אולם אם ההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או שביצועה עשוי לפגוע בצורה חמורה באדם – אסור למיופה הכח לפעול על פיה, והוא רשאי לפנות לבית המשפט על מנת לקבל הוראות.

האדם הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים", שיהיה על מיופה הכח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים ביפוי הכח, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי. לא ניתן לבחור לדיווח כזה אדם שהוא קרוב משפחה של מיופה הכח, אלא אם מיופה הכח הוא קרוב משפחה של האדם הממנה. "אדם מיודע" רשאי לדרוש ממיופה הכח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכח.

הממנה רשאי לקבוע ביפוי הכח הוראות לעניין פקיעת תוקפו, לרבות מועד פקיעתו, אפילו אם לא הופעל עדיין. כך למשל, אדם יכול להורות כי יפוי הכח המתמשך הוא לתקופה של 5 שנים שלאחריהן הוא אינו בתוקף עוד.

יש פעולות שחייבות להיכלל במפורש בייפוי הכח המתמשך, יש פעולות שאפילו אם יוזכרו יחייבו אישור בית משפט כדי לממשן, ויש פעולות שגם אם יוזכרו בייפוי הכח לא ניתן יהיה לממשן.

הכניסה לתוקף של יפוי כח מתמשך תהיה במועד שבו האדם הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר אשר לשמו ניתן ייפוי הכוח.

ככל שהממנה קבע במפורש ביפוי הכח תנאים מסויימים (למשל – מחלה מסויימת או אשפוז פסיכיאטרי), שקיומם יביא לכניסת יפוי הכח לתוקף, אזי קיום התנאים הללו, יביא לכניסת יפוי הכח לתוקף.

האדם העורך את יפוי הכח אינו רשאי לקבוע כי יפוי הכח יכנס לתוקף על פי החלטה של מיופה הכח בלבד.

הממנה רשאי לקבוע כי החלטה בדבר כניסת יפוי הכח לתוקף תיעשה במשותף על ידי מיופה הכח יחד עם בת זוגו או ילדיו של הממנה, שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן יפוי הכח המתמשך.

ככל שהממנה לא התייחס לתנאים אשר בהתקיימם יפוי הכח יכנס לתוקף, יפוי הכח יכנס לתוקף על פי חוות דעת רפואית, שעל פיה הממנה אינו מסוגל להבין באותו עניין שלשמו ניתן יפוי הכח.

יש להדגיש כי אין בעצם הכניסה לתוקף של יפוי הכח המתמשך כשלעצמה, כדי לפגוע בכשרות המשפטית של האדם הממנה.

מיופה הכח יודיע לאנשים "המיודעים" את דבר התקיימות התנאים לכניסה לתוקף של יפוי הכח ולאחר מכן יודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסת יפוי הכח לתוקף. אם האדם גר אצל קרובו או במעון דרך קבע – מיופה הכח יידע את הקרוב או את מנהל המעון שבו הוא מתגורר.

האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה הכח מכתב המאשר או דוחה את הודעת הכניסה לתוקף וכן ישלח הודעה לממנה ולאדם המיודע בהתאם.

מסמך יפוי הכח המתמשך ישא את חותמת האפוטרופוס הכללי ובה יצויינו תאריך הפקדתו ותאריך כניסתו לתוקף של יפוי הכח המתמשך.

בהכנס יפוי הכח לתוקף, מיופה הכח יהיה רשאי לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בו ולהציג לכל דורש את יפוי הכח הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי ואת תאריך הכניסה לתוקף ויפוי הכח יכובד על ידי הגופים הרלוונטיים לתחומים שהוגדרו בו (למשל -גופים פיננסיים, משרדי ממשלה, גורמים רפואיים).

יפוי הכח המתמשך יפקע באחד מאלה: בקיום תנאי שקבע הממנה, בפטירת הממנה או מיופה הכח, בשינוי במצבו של מיופה הכח, כך שהוא אינו עומד עוד בתנאים הנדרשים, בשלילת רשיונו של מיופה הכח אשר נבחר בשל היותו בעל מקצוע המצריך רשיון ורשיונו נשלל, מיופה הכח הודיע בכתב למממנה או לבן זוגו כי הוא אינו מעוניין לשמש עוד כמיופה כח, מיופה הכח היה בן זוגו של הממנה וקשר הנישואין פקע (אלא אם צויין אחרת ביפוי הכח באופן מפורש) , מיופה הכח היה ידוע בציבור של הממנה וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה שלא לחיות עוד כידועים בציבור.

יש למסור הודעה בדבר פקיעת יפוי הכח לאפוטרופוס הכללי. ככל שיפוי הכח טרם נכנס לתוקף – על הממנה להודיע לאפוטרופוס הכללי את דבר פקיעתו. אולם ככל שיפוי הכח נכנס לתוקף – על מיופה הכח להודיע לאפוטרופוס הכללי את דבר פקיעתו.

הממנה רשאי לבטל את יפוי הכח מכל סיבה שהיא, כל עוד יפוי הכח לא נכנס לתוקף. לאחר שיפוי הכח נכנס כבר לתוקף, רשאים הממנה וכן קרוביו וידידיו לפנות לבית המשפט ולבקש לבטל את יפוי הכח וזאת אם קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות לתפקודו של מיופה הכח או לנסיבות שבהן נערך יפוי הכח.

יש להדגיש כי לצורך כניסת יפוי הכח המתמשך לתוקף, אין חובה כי הממנה יאבד את כשרותו המשפטית, אך בהחלט ניתן לקבוע כי יפוי הכח המתמשך יהיה תקף גם למצב זה, ואז מיופה הכח יכנס לתפקידו במקום מינוי אפוטרופוס בעניינים המסויימים כפי שהוגדר ביפוי הכח המתמשך.

אדם שמעוניין לקבוע הוראות מראש למקרה שבו יהיה צורך למנות לו אפוטרופוס, רשאי לערוך מסמך של מתן הנחיות מקדימות, אשר במסגרתן יוכל לקבוע מראש מי יהיה האפוטרופוס שלו בעתיד (ככל שיהיה בכך צורך) וכן לפרט החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו.